Skolebestyrelsen

Medlemmer af Skolebestyrelsen

Formand for skolebestyrelsen
Rasmus Dennis Jensen
Mail: rasmusdennisjensen@gmail.com

Næstformand for skolebestyrelsen
Lene Vinsten
Mail: lene.vin@hotmail.com

Forældrerepræsentant
Heidi Engelbrechtsen
Mail: heidi.valby74@gmail.com

Forældrerepræsentant
Heidi Bille Louis Johansen
Mail: hj@barkerbille.com

Forældrerepræsentant
Juditte Hakon Troelsen
Mail: juditteh@gmail.com

Forældrerepræsentant
Keld Streitlien
Mail: keld@streitlien.dk

Forældrerepræsentant
Jes Smed
Mail: jes@familiensmed.dk

Forældrerepræsentant,  Suppleant
Ulrich Christian Vee Bjørn Bergmann
Mail: ube@ube.dk

Elevrepræsentant
Andreas Johansen 9D
Pelle Wittus 8A

Elevrepræsentant
Sarah Robl Barry 09B
Mail: sarah.robl.barry@skolekom.dk

Medarbejderrepræsentant
Tina Christiansen
  
Medarbejderrepræsentant
Sarah Haug Rasch
  
Kommunalbestyrelsesmedlem
Irene Jørgensen
Mail: ijr@balk.dk

Ledelsesrepræsentant
Henrik Rømer Nielsen
Mobil:    22413262
Mail: hni5@balk.dk

Ledelsesrepræsentant
Merete Hersløv Brodersen
Mail: merb@balk.dk

Principper

Skolebestyrelsen har vedtaget en række principper for Hedegårdsskolen.

Du finder dem her: Principper for Hedegårdsskolen

Referater

Skolebestyrelsens møder i skoleåret 2019/2020

Her kan du finde referater fra skolebestyrelsens seneste møder.

Møder og aktiviteter

Skolebestyrelsesmøder:

  • Mandag den 19.08.19 kl. 17.30-20.30
  • Onsdag den 25.09.19 kl. 17.30-20.30
  • Tirsdag den 29.10.19 kl. 17.30-20.30
  • Torsdag den 21.11.19 kl. 17.30-20.30
  • Tirsdag den 10.12.19 kl. 17.30-20.30
  • Tirsdag den 14.01.20 kl. 16.30-18.30
  • Onsdag den 19.02.20 kl. 17.30-20.30
  • Mandag den 16.03.20 kl. 17.30-20.30
  • Mandag den 27.04.20 kl. 17.30-20.30
  • Onsdag den 17.06.20 kl. 17.30-20.30

Årsberetning

Under udarbejdelse..

Forretningsorden

Du kan også læse om Skolebestyrelsens funktion på Hedegårdsskolen og lovgrundlaget for bestyrelsens arbejde.
 

Forretningsorden for Skolebestyrelsen på Hedegårdsskolen

Konstitution:

§1 På skolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en af forældrerepræsentanterne som formand. Desuden vælges en næstformand, som fungerer under formandens forfald.

Stk. 2.     Er et medlem forhindret i at deltage i det konstituerende møde, indkaldes stedfortræderen.

Skolebestyrelsens virksomhed: 

§2  Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.

Stk. 2.     Bestyrelsen udøver kun sin virksomhed i møder medmindre andet er besluttet af skolebestyrelsen.

Stk. 3.     Formanden er berettiget til at ekspedere presserende sager, som der så gives de øvrige medlemmer orientering om senest ved næste møde.

Indkaldelse til skolebestyrelsesmøde:

Stk. 2.     Ordinære bestyrelsesmøder finder sted en gang om måneden.

§3 Skolebestyrelsen indkaldes til møde så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det  ornødent.

Dagsorden:

§4     Formanden udarbejder dagsorden for møderne.

Stk. 2. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen for ordinære møder, skal være formanden i hænde senest 7 dage før mødet.
Stk. 3. Dagsordenen for ordinære møder skal være samtlige deltagere, samt suppleanter hvis disse er interesseret, i hænde senest 3 hverdage før mødet.

Bestyrelsesmødernes afvikling: 

§5  Ordinære møder afholdes normalt fra kl. 18.00 til kl. 20.30.

Stk. 2.    Formanden leder møderne

Stk. 3.    Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Stk. 4.     Der føres referat over bestyrelsens beslutninger. I referatet anføres for hvert møde, hvilke personer der har været til stede.

Stk. 5.     Referatet underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

Stk. 6.     Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.

Stk. 7.     Skolens leder er bestyrelsens sekretær og fører bestyrelsens referat under møderne.

Stk. 8.     Såfremt bilag ikke er udsendt rettidigt sammen med dagsorden, kan punktet afvises behandlet.

Stk. 9.     Elevrepræsentanterne i skolebestyrelsen må ikke deltage i afstemning af eller overvære den del af forhandlingerne, der angår sager vedrørende enkelt personer.

Stk. 10    Skolebestyrelsen kan kun ændre et vedtaget princip efter vedtagelse på 2 på  hinanden følgende møder, medmindre ændringen er tiltrådt af samtlige medlemmer.

Mødedeltagelse:

§ 6     Uden stemmeret deltager skoleinspektør og viceinspektør.